Nova Lajpciška povelja

Nakon dvodnevnih neformalnih sastanaka ministara nadležnih za urbani razvoj u zemljama članicama EU, 1. decembra usvojena je Nova Lajpciška povelja o urbanom i teritorijalnom razvoju, sa Mapom puta za sprovođenje, kao i Nova teritorijalna agenda do 2030. godine.

Nova Lajpciška povelja jasno ističe tri “dimenzije” evropskih gradova: pravičan grad (za sve građane, bez obzira na pol, socio-ekonomski status, starosnu dob ili poreklo), zeleni grad (u cilju smanjenje globalnog zagrevanja i poboljšanja kvaliteta vazduha, zemljišta, vode, ali i planiranja namene površina zemljišta) i produktivni grad (kroz podsticanje diverzifikovane privrede, zdrave finansijske osnove za održiv urbani razvoj, stvaranje podsticajnog ambijenta za inovacije i stvaranje prilika za lokalnu proizvodnju).

Kao ključni principi za dobro upravljanje gradom istaknuti su:

  • Gradske politike za opšte dobro!
  • Integrativni pristup,
  • Participacija i ko-kreacija,
  • Uprava na više nivoa,
  • Pristup zasnovan na lokalnom kontekstu.

Ceo dokument Nove Lajpciške povelje pogledajte ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *