Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB sertifikovana od strane ENoLL-a

Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB, kao platforma nastala u saradnji Centra za eksperimente i urbane studije – CEUS, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Centra za promociju nauke – CPN i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, setifikovana je kao prva živa urbana laboratorija u Srbiji, ali i na celom Zapadnom Balkanu, od strane Evropske mreže živih laboratorija – ENoLL.

BELLAB je rezultat međuinstitucionalne saradnje dva projekta iz okvira Horizon 2020 koja se bave mapiranjem i strategijama prilagođavanja na klimatske promene kroz procese ko-kreacije: CLEVER Cities i TeRRIFICA.

U okviru CLEVER Cities projekta inicirana je primena metodologije žive urbane laboratorije radi urbane obnove i urbanističkog planiranja Linijskog parka u Beogradu, uz primenu prirodom-inspirisanih rešenja.

U prvoj fazi, zajednički su se istraživali i mapirali izazovi i potrebe: kroz elektronski upitnik za građane o sadržajima budućeg parka, dve fokus grupe, otvorenu radionicu za građane i javne elektronske konsultacije uoči ranog javnog uvida. Informacije i rezultati ovih procesa mogu se detaljno pregledati na ovoj platformi.

Sprovedena je i faza eksperimentisanje, kroz stvaranje prototipa predloženog rešenja – u vidu idejnih rešenja deset „zona“ budućeg parka, koje je kreiralo deset mladih arhitektonskih i transdisciplinarnih timova.

Očekuje nas testiranje i unapređenje prototipa, kroz niz javnih događaja koji će omogućiti dijalog i kokreaciju, kao što su javna izložba, prezentacija svih timskih rešenja, ali i niz stručnih razgovora o planiranju zdravog i održivog grada.

U poslednjoj fazi, očekujemo evaluaciju idejnog rešenja i sprovođenje konačnog rešenja kroz usvajanje plana detaljne regulacije, a zatim i stvaranje budućeg parka kao nove zelene oaze Beograda.

BELLAB platforma je osmišljena kako bi se ostvarila komunikacija i saradnja različitih zainteresovanih strana i građana, i omogućio transparentan proces uključivanja stručne i šire javnosti u procese donošenja odluka. Platformu je podržao Arhitektonski fakultet u Beogradu, gde je u okrviru nastavnog programa priređen Katalog prirodom-inspirisanih rešenja koja su prilagođena lokalnom kontekstu. Takođe, platforma je u vezi sa Centrom za promociju nauke, koji sprovodi projekat TeRRIFICA, koji se bavi građanskim naučnim istraživanjima (citizen science) i zajedničkim mapiranjem klimatskih promena, kroz primenu crowd-mapping alata. Prepoznavanje zajedničkih aktivnosti i ciljeva, kao i sinergija učesnika ovih projekata, doveli su do odluke da se kroz razvoj i nadgradnju postojeće platforme inicira BELLAB živa urbana laboratorija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *