Javni uvid u Nacrt PDR-a za linijski park – Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je danas JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu! 🌳🛤🌾

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 17. maja do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova. 🗣

Tekst, grafičke priloge i dokumentacionu osnovu Nacrta plana možete pogledati ovde.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu tokom javnog uvida podneti primedbe na planirana rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. juna 2021. godine. 💻🖨📩

JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu)1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Za dodatne aktivnosti tokom javnog uvida pogledajte ovaj link.

Mapa puta za prirodom-inspirisana rešenja

U okviru projekta CLEVER Cities, izrađena je Mapa puta za pilot primenu prirodom-inspirisanih rešenja u PDR-u za Linijski park. Izveštaj je pripremljen u skladu sa obrascem koji su osmislili naši partneri iz Grada Malmea i evropskog sekretarijata organizacije ICLEI i na engleskom je jeziku. Do 2023. gdoine pripremićemo i Plan sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja, kao i Plan finansiranja.

Javna tribina u okviru globalnog online festivala “The Nature of Cities”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na virtuelnu javnu tribinu koju organizujemo u okviru globalnog online festivala The Nature of Cities, u petak, 26. februara od 10:15 časova: Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?

 

Želimo da iniciramo konstruktivan dijalog iz više perspektiva o tome kako možemo unaprediti planiranje zelenih prostora, zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u lokalnom kontekstu.

 

U prvom delu razgovora napravićemo kratak pregled mogućih unapređenja kroz planove, odluke i zakonsku regulativu putem kratkih uvodnih govora (ukupno 45 minuta), dok će drugi deo razgovora biti otvorena diskusija za sve učesnike (45 minuta). Razgovor će se održati na srpskom jeziku.

 

U prvom delu razgovora biće predstavljene sledeće teme:

 

• PDR za linijski park – Beograd – Milena Solujić i Tamara Tahov, Urbanistički zavod Beograda
• Dodatni predlozi za Linijski park u Beogradu – dr Marija Martinović, CEUS
• GUP Beograda 2041 – mr Aleksandar Vučićević, Urbanistički zavod Beograda
• Ideje građana za GUP Beograda 2041- dr Iva Čukić, Ministarstvo prostora
• Ekološki indeks u PGR-u sistema zelenih površina Beograda – mr Anica Teofilović, Urbanistički zavod Beograda
• Ideja Ekološkog indeksa kao posebne gradske odluke – Ana Mitić-Radulović, CEUS
• Zakonski okvir i zelena infrastruktura – nedostaci i potencijali – Vesna Šabanović, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda
• Pregled mogućih izmena zakonskih i strateških dokumenata u cilju sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja – dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukrure.

 

Da biste prijavili svoje učešće na ovom događaju, potrebno je da se registrujete za ceo festival na sledećem linku, a više informacija o besplatnoj registraciji i tehnčkim detaljima pogledajte ovde.

 

Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB sertifikovana od strane ENoLL-a

Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB, kao platforma nastala u saradnji Centra za eksperimente i urbane studije – CEUS, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Centra za promociju nauke – CPN i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, setifikovana je kao prva živa urbana laboratorija u Srbiji, ali i na celom Zapadnom Balkanu, od strane Evropske mreže živih laboratorija – ENoLL.

BELLAB je rezultat međuinstitucionalne saradnje dva projekta iz okvira Horizon 2020 koja se bave mapiranjem i strategijama prilagođavanja na klimatske promene kroz procese ko-kreacije: CLEVER Cities i TeRRIFICA.

U okviru CLEVER Cities projekta inicirana je primena metodologije žive urbane laboratorije radi urbane obnove i urbanističkog planiranja Linijskog parka u Beogradu, uz primenu prirodom-inspirisanih rešenja.

U prvoj fazi, zajednički su se istraživali i mapirali izazovi i potrebe: kroz elektronski upitnik za građane o sadržajima budućeg parka, dve fokus grupe, otvorenu radionicu za građane i javne elektronske konsultacije uoči ranog javnog uvida. Informacije i rezultati ovih procesa mogu se detaljno pregledati na ovoj platformi.

Sprovedena je i faza eksperimentisanje, kroz stvaranje prototipa predloženog rešenja – u vidu idejnih rešenja deset „zona“ budućeg parka, koje je kreiralo deset mladih arhitektonskih i transdisciplinarnih timova.

Očekuje nas testiranje i unapređenje prototipa, kroz niz javnih događaja koji će omogućiti dijalog i kokreaciju, kao što su javna izložba, prezentacija svih timskih rešenja, ali i niz stručnih razgovora o planiranju zdravog i održivog grada.

U poslednjoj fazi, očekujemo evaluaciju idejnog rešenja i sprovođenje konačnog rešenja kroz usvajanje plana detaljne regulacije, a zatim i stvaranje budućeg parka kao nove zelene oaze Beograda.

BELLAB platforma je osmišljena kako bi se ostvarila komunikacija i saradnja različitih zainteresovanih strana i građana, i omogućio transparentan proces uključivanja stručne i šire javnosti u procese donošenja odluka. Platformu je podržao Arhitektonski fakultet u Beogradu, gde je u okrviru nastavnog programa priređen Katalog prirodom-inspirisanih rešenja koja su prilagođena lokalnom kontekstu. Takođe, platforma je u vezi sa Centrom za promociju nauke, koji sprovodi projekat TeRRIFICA, koji se bavi građanskim naučnim istraživanjima (citizen science) i zajedničkim mapiranjem klimatskih promena, kroz primenu crowd-mapping alata. Prepoznavanje zajedničkih aktivnosti i ciljeva, kao i sinergija učesnika ovih projekata, doveli su do odluke da se kroz razvoj i nadgradnju postojeće platforme inicira BELLAB živa urbana laboratorija.

Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja RS do 2030. godine

U novembru i decembru prošle godine održana je javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine radi sprovođenja Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine. Uspostavljanje BELLAB-a i aktivnosti podrške sprovođenju CLEVER Cities projekta navedeni su u tri mere ovog dokumenta:

  • Promovisanje i planiranje urbanog baštovanstva i urbane poljoprivrede u zoni budućeg Linijskog parka; potencijalno i pilot izvođenje (vertikalnih bašti ili zajedničkih malih horizontalnih bašti) (1.1.1.1),
  • Promovisanje primene i planiranje prirodom-inspirisanih rešenja za urbanu regeneraciju i uređenje i očuvanje javnih prostora u zoni budućeg Linijskog parka (2.1.3.1),
  • Uspostavljanje Partnerstva za urbane inovacije i platforme Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB, radi kolaborativnog planiranja prirodom-inspirisanih rešenja (testiranje na primeru PDR-a za Linijski park na Dorćolu) (3.4.3.1).

Nacrt Akcionog plana predviđa brojne interesantne i napredne inicijative, pa se nadamo njegovom skorom usvajanju i doslednom sprovođenju.

Nova Lajpciška povelja

Nakon dvodnevnih neformalnih sastanaka ministara nadležnih za urbani razvoj u zemljama članicama EU, 1. decembra usvojena je Nova Lajpciška povelja o urbanom i teritorijalnom razvoju, sa Mapom puta za sprovođenje, kao i Nova teritorijalna agenda do 2030. godine.

Nova Lajpciška povelja jasno ističe tri “dimenzije” evropskih gradova: pravičan grad (za sve građane, bez obzira na pol, socio-ekonomski status, starosnu dob ili poreklo), zeleni grad (u cilju smanjenje globalnog zagrevanja i poboljšanja kvaliteta vazduha, zemljišta, vode, ali i planiranja namene površina zemljišta) i produktivni grad (kroz podsticanje diverzifikovane privrede, zdrave finansijske osnove za održiv urbani razvoj, stvaranje podsticajnog ambijenta za inovacije i stvaranje prilika za lokalnu proizvodnju).

Kao ključni principi za dobro upravljanje gradom istaknuti su:

  • Gradske politike za opšte dobro!
  • Integrativni pristup,
  • Participacija i ko-kreacija,
  • Uprava na više nivoa,
  • Pristup zasnovan na lokalnom kontekstu.

Ceo dokument Nove Lajpciške povelje pogledajte ovde.

Zelena agenda za Zapadni Balkan

Juče je u Sofiji usvojena Deklaracija o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, na samitu organizovanom u okviru Berlinskog procesa. Ovaj dokument je u direktnoj vezi sa Evropskim zelenim planom i uspostavlja srodne ciljeve za naš region, a predviđa mere u pet osnovnih oblasti (stubova) klimatski-neutralnog razvoja. To su:
 
1. Klima, energija i mobinost,
2. Cirkularna ekonomija,
3. Smanjenje zagađenja,
4. Održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane,
5. Biodiverzitet.
 
Zelena agenda predviđa 22 akcije za zaštitu klime, uvođenje čiste energije i održive mobinosti, a neke od njih su: unapređenje mogućnosti za razvoj prirodom-inspirisanih rešenja za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promene, priprema strategija adaptacije na klimatske promene koje su integrisane sa smanjenjem rizika od katastrofa, unapređenje energetske efikasnosti i energetske sanacije, promovisanje izrade i sprovođenja Planova održive urbane mobilnosti, itd.
 
Ovaj dokumet predviđa i 6 akcija za očuvanje biodiverziteta, a jedna od njih je analiza koristi prirodom-inspirisanih rešenja za biodiverzitet i mogućnosti za integraciju ovih rešenja u razvoj klimatskih politika, ali i ostalih javnih politika.
Ceo dokument možete pogledati ovde.

Online razgovor: Prirodom-inspirisana rešenja za budući Linijski park u okviru Evropske zelene nedelje 2020

Online razgovor o prirodom-inspirisanim rešenjima u okviru i u susedstvu budućeg Linijskog parka organizovali smo u utorak 20. oktobra, u kontekstu Evropske zelene nedelje (EU Green Week), koja je 2020. godine u fokus stavila biodiverzitet i njegov uticaj na društvo i ekonomiju, kao i na oporavak od globalne zdravstvene krize.

Na ovom događaju, CEUS je ukratko predstavio projekat CLEVER Cities i prethodne aktivnosti podrške izradi Planu detaljne regulacije za Linijski park i rezultate uključivanja građana, među kojima je bilo i dosta sugestija vezanih za biodiverzitet. Komšije i sugrađani su se upoznali sa delom idejnog rešenja Linijskog parka uz naselje Dunavski kej, ali i studentskim predlozima za zeleno susedstvo ovog parka. Novi studenti su čuli o prethodnim akademskim iskustvima saradnje na projektu i Katalogu prirodom-inspirisanih rešenja. Razgovarali smo i o sprovođenju malih zelenih građanskih inicijativa u Novom Sadu i Beogradu, ali i o aktuelnim konkursima i novim aplikacijama.

Govornici su bili:

– Ana Mitić-Radulović, CEUS: Ideje CLEVER Cities projekta;

– Dušica Totić, remorker: Idejno rešenje za Zonu Linijskog parka uz naselje Dunavski kej;

– Dobrivoje Lale Erić, Centar za promociju nauke: Mapiranje tačaka osetljivih na klimatske promene od strane građana – TeRRIFICA projekat,

– Ana Simić, CEUS: Katalog prirodom-inspirisanih rešenja i sagledavanje ideja iz studentske perspektive;

– Miloš Stojanović, Zeleni Sad: sprovođenje malih zelenih intervencija u Novom Sadu

– Kaća Đorđević: akcije građana i neformalna (fb) grupa Zelenilom protiv sivila.

– Prof dr Ksenija Lalović, Arhitektonski fakultet UB: Studentski predlozi prirodom-inspirisanih rešenja za susedstvo Linijskog parka – upotrebljivost i saradnja sa komšijama?

– Maja Jovanović, Sekretarijat za zaštitu životne sredine: Strateški okvir i izazovi za pošumljavanje i ozelenjavanje Beograda, srodni projekti i konkursi.

Online radionica o modelima finansiranja prirodom-inspirisanih rešenja

U okviru projekta CLEVER Cities, danas, 10. jula, održava se online radionica o modelima finansiranja prirodom-inspirisanih rešenja u procesima urbane obnove i planiranju urbanog razvoja. Beograd i Madrid su studije slučaja na kojima se prikazuju različite mogućnosti među-sektorske saradnje.
Radionicu vode Social Finance iz Londona, u saradnji sa ebn35 i ICLEI ES.  Iz Beograda, radionici prisustvuju predstavnici Gradske uprave, CEUS-a i lider lokalne zajednice.
Osnova za ovu radionicu je „poslovni model“ za Linijski park, na kome smo radili interaktivno sa partnerima CLEVER Cities projekta 10. juna, a koji možete pogledati ovde: https://miro.com/app/board/o9J_krPE6Kg=/
Agenda:
1. Intro & What is the 6-Step Approach?
2. Understanding the benefits of NBS for funders
– Why pay for NBS
– Who pays for them
– In practice: intro to case studies
– Breakout sessions
3. Getting familiar with funding types and mechanisms
– How do funders pay for NBS?
– What mechanisms do they use?
– Breakout sessions
4. Plenary: Presentation of financing solution
Rezultati ove radionice biće takođe javno predstavljeni sugrađanima i kolegama.